Co se má chápat pod pojmem audit?

Audit je ve své podstatě ověření nějakých skutečností. Liší se od pojmu kontrola v tom, že výsledkem auditu je nějaké ujištění, či vyslovení názoru, ale jeho následkem není žádný postih. Naopak, při kontrole, bývá obvykle výsledkem při nějakém zjištění, že se vyrubí i nějaký postih, nejčastěji ve formě sankce, obvykle peněžité.

V případě auditu se jedná o vyslovení názoru třetí NEZÁVISLÉ osoby, která je dostatečně odborně připravena a je dostatečně objektivní.

Podrobnější informace o postupech společnosti INTERAUDIT LUTO 21 a o našich službách v oblasti auditu získáte také v části FAQ, tedy Frequently answer question ? Nejčastější otázky.

Auditem v našem podání je ověření účetní závěrky a výroční zprávy z hlediska, jestli tyto dokumenty věrně a poctivě odráží skutečnosti, které se v těchto uvedených dokumentech uvádějí. V případě prověrky zprávy o vztazích se jedná o potvrzení vylučovacím způsobem, že tato neobsahuje významné věcné nesprávnosti. V případě auditu vybraných částí majetku, či závazků, případně složek vlastního kapitálu, se jedná o ověření správnosti vykázání a ocenění těchto složek podniku.

Z hlediska nabízených služeb v oblasti auditu, jsme připraveni Vám nabídnout:

 • statutární audit účetní závěrky a výroční zprávy, včetně prověrky zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • audit konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy
 • specifický audit pro zvláštní účely
 • audit feasibility rozpočtových a příspěvkových organizací
 • audit nadací a neziskových organizací

Hlavní typy auditů a podniků, pro které víme zabezpečit finanční audit:

 • obchodní společnosti typu:
  • akciových společností
  • společností s ručeným omezeným
  • družstva
  • výjimečně komanditní společnosti a v.o.s.
 • oblasti průmyslu:
  • obchod, služby
  • zemědělství
  • výrobní podniky - lehký a těžký průmysl
  • stavebnictví
  • finanční trh (obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a fondy)
  • pojišťovnictví
  • leasingové a faktoringové společnosti
 • konsolidované účetní závěrky
  • podle české účetní legislativy
  • podle IAS/IFRS (mezinárodních účetních standardů pro finanční výkaznictví)
 • státní správa
  • místní správa, samospráva, kraje, územní samosprávní celky
  • rozpočtové a příspěvkové organizace
 • neziskové organizace
  • nadace
  • dobročinné organizace a fondy
 • další specifické oblasti ujišťovacích služeb:
  • oblast čerpání grantů - zejména z EU, tzv. potvrzení feasibility a souladu čerpání s podmínky grantů
  • audit podniků v likvidaci
  • audit podniků v insolvenci
  • koupě a prodej podniku kvůli manažerskému rozhodování, případně pro due diligence
  • nepeněžitý vklad - vkladu podniku, nebo jeho části, vkladu nejčastěji pohledávek, nehmotných aktiv, u 1 společníka a to u a.s., s.r.o. a ale i u komanditistů v k.s.
  • při podnikových kombinacích společností, zejména přeměnách
  • při potvrzování bonity podniku (např. pro banky, či budoucí věřitele)
  • při poskytování úvěru