Auditorská činnost

IAL 21: licence č. 355

Ing. Kováčik: č. oprávnění č.1623 v KAČR (v Komoře auditorů České republiky) a evidenční č. 475 v SKAU (ve Slovenské komore auditorov)

Ing. Eva Antonínová, č. oprávnění 2294 v KAČR

Účast na oceňování a hodnocení podniků

IAL 21: koncesní listina č.j.: ŽO/D/01/0047 vydaná Úřadem městské části Praha 8, živnostenským odborem v Praze dne 5.12.2001 s ev.č.: 310008-66063-00 s předmětem podnikání oceňování majetku pro:

  • věci movité
  • věci nemovité
  • nehmotný majetek
  • finanční majetek
  • podnik

V této oblasti jako znalci taky úzce spolupracujeme s IA Trenčín a IA Benetip Žilina, které mají licenci již od roku 1992 - 1993 na území SR a s Ing. Bělohoubkovou, zapsanou jako soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence pod značkou Spr 2756/96 ze dne 8.10.1997 a rozšířené jmenování o odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků pod značkou Spr 2204/99 ze dne 17.8.1999 a s Doc. Ing. Pavlem Legátem, znalcem zapsaným v seznamu Ministerstva spravedlnosti České republiky dne 16.11.2000 pod č.j. M-1665/2000 pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků, majetku a závazků obchodních společností a hodnocení projektů obchodních společností.

Daňové poradenství

Ing. Kováčik: evidenčního č. 271/94 ve Slovenské komore daňových poradcov,

RNDr. Ferenc: daňový poradce v ČR, evidenční číslo 823 v Komoře daňových poradců České republiky, specializovaný na daňové spory

Ing. Rektořík: daňový poradce v ČR, evidenční číslo 666 v Komoře daňových poradců České republiky,

Ing. Motl: daňový poradce v ČR, evidenční číslo 1569 v Komoře daňových poradců České republiky, specializovaný na DPH a zabezpečuje svoje služby i v www.taxdan.cz

externě s dalšími daňovými poradci v ČR, např. s Ing. Polónym Janom www.polony.sk a Ing. Karáskom Otom www.kofes.sk, slovenskými daňovými poradci orientovanými na spolupráci s rakouskými a německými společnostmi

Činnost znalce v oboru Ekonómia a manažment, odvětví účetnictví a daňovnictví

Dle jmenovacího dekretu ze dne 29.6.1998, pod evidenčním číslem znalce 20227 vyznačeného Krajským soudem Trnava byl Ing. Kováčik Peter jmenován znalcem v SR, který později prošel přezkoušením MS SR v roce 2004 dle nového Zákona o znalcoch, a od té doby je registrován na MS SR pod ev.č. 911757.

Dne 12.10.2004 byl Ing. Rektořík Bořivoj registrován na Městském úřadě Kyjov jako odhadce s koncesní listinou pod č.j. KY/2004/0892/F/K a pod evidenčním číslem 370603-7792-00 na předmět podnikání Oceňování majetku pro podnik.

Činnost likvidátora

Ing. Kováčik: Na základě zápisu do seznamu likvidátorů a nucených správců v Praze dne 1. října 1997 vedeného Ministerstvem financí ČR pod č.j. 101/74.029/1997 a potvrzeno obnovením seznamu nucených správců a likvidátorů pro investiční společnosti a fondy vedeného Komisí pro cenné papíry ze dne 6.4.1999 pod č.j. 111/4.030/1998.

Na základě zápisu do seznamu správců konkurzní podstaty v Banské Bystrici dne 25.9.2001 vedeného Krajským soudem v Banské Bystrici, na oddělení obchodního soudnictví pod spisovým číslem Spr. 1529/01.

Ekonomické a účetní poradenství

Ing. Kováčik, RNDr. Ferenc, Ing. Motl, Ing. Rektořík, p. Hubáček - dle výše jmenovaných licencí a živnostenských oprávnění jednotlivců.

Finanční analýzy, finanční management, projektování

Dle výše jmenovaných licencí, přes spolupracující osoby a partnery se zaměřením na podnikatelské plány a marketingové záměry.

Daňový, účetní a mzdový servis

Přes spolupracující osoby a partnery, jak je vyjmenováno výše a mzdový servis je zabezpečován paní Janou Tůmovou, specialistkou na mzdy a personalistiku, a taky Ing. Karolínou Russovou.

Vedení účetnictví

Pan Hubáček, Ing. Motl, Ing. Rektořík, RNDr. Ferenc a Jana Tůmová - dle výše jmenovaných licencí a živnostenských oprávnění jak společnosti IAL 21, s.r.o. tak jednotlivců uvedených pro tuto specializaci.

Poradenství v oblasti IT

Ing. Herůdek, Ing. Kováčik, Ing. Motl, p. Hubáček - dle dlouholetých zkušeností v oblasti aplikace ekonomických softwarů, dále taky ve spolupráci s jednotlivými externími experty a specialisty pro oblast databázových softwarových produktů.

Školení

Přednášková činnost je realizována Ing. Kováčikem Petrem zejména v okruhu firem INTERAUDIT a pro SKAU v oblasti auditu, pro Institut bankovního vzdělávaní NBS, n.o. v oblasti mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) a v oblasti informačních technologií (IT aplikace v auditu, v konsolidacích a v oblasti ekonomických a účetních aplikacích).